کارخانه کلسیناسیون – Calcination Plant

کارخانه روی قشم – qeshm zinc plant

کارخانه ذخیره گوگرد خارک – Kharg Sulphur Storage Plant

پروژه طلای آذربایجان – Azerbaijan Gold Project

پروژه طلای آغدره – Aghdareh Gold Project

گواهینامه هاCertificates