کاهنربا ماشین

پروژه پویا زرکان

سال: ۲۰۰۲-۲۰۰۴
کارفرما و محل پروژه: پویا زرکان
ظرفیت پروژه: دمونتاژ و مونتاژ کارخانه طلا با ظرفیت ۵۰۰،۰۰۰ تن در سال
محدوده خدمات: –
وضیعت: پایان یافته

پویا زرکان