کاهنربا ماشین

کارفرما و محل پروژه: شرکت پتروشیمی خارگ

سال: ۲۰۰۲-۲۰۰۴
کارفرما و محل پروژه: شرکت پتروشیمی خارگ
ظرفیت پروژه: نگهداری، پردازش و بارگیری گرد سولفور با ظرفیت ۴۰ تن در ساعت
محدوده خدمات: Turnkey
وضیعت: پایان یافته