کاهنربا ماشین

شرکت ذوب روی قشم

ظرفیت پروژه: کارخانه شمش روی با ظرفیت ۱۰،۰۰۰ تن در سال
محدوده خدمات: Turnkey
وضیعت: پایان یافته
 
ظرفیت پروژه: کارخانه شمش روی با ظرفیت ۱۰،۰۰۰ تن در سال
محدوده خدمات: Turnkey
وضیعت: پایان یافته
 
ظرفیت پروژه: کارخانه شمش روی با ظرفیت ۱۰،۰۰۰ تن در سال
محدوده خدمات: Turnkey
وضیعت: پایان یافته
 
ظرفیت پروژه: کارخانه شمش روی با ظرفیت ۱۰،۰۰۰ تن در سال
محدوده خدمات: Turnkey
وضیعت: پایان یافته
ذوب روی قشم